Det vi kan gjøre for deg

våre tjenester

Bedre sammen | Virksomhetens «DNA» og veivalg | Fellesskap og snakkekapital | Endringskapasitet

Vårt ståsted

Der mennesker, virksomhet og omgivelser møtes

Selv om kundelisten har flere selskap fra enkelte sektorer enn andre, er problemstillingene vi jobber med av natur universelle. Aller best trives vi når det er litt vanskelig og der kompleksiteten og gevinsten er høy, nemlig der problemstillinger fra omgivelser, mennesker og virksomheter møtes.

Derfor har vi spesialisert oss på å bidra til våre kunders framgang gjennom følgende tjenesteområder:

 • Bedre sammen – med vekt på relasjonelle ferdigheter

 • Virksomhetens DNA og viktige veivalg – med vekt på tydeliggjøring

 • Fellesskap og snakkekapital – med vekt på evnene til å berøre

 • Endringskapasitet – med vekt på mestring og å  utfordre barrierer

 

tjenesteområde

Bedre sammen

Med hyppige endringer, usikkerhet, kompleksitet og et stigende mangfold, er det helt avgjørende med kontinuerlig styrking av relasjonelle ferdigheter, ikke minst hos de som skal lede virksomheten sammen. Evnen til å utnytte ulikheter og mangfold som en ressurs, og ikke et problem, vil og være en nøkkelfaktor for vinneren i morgendagens marked.

Vi i Effecto bidrar med sparring for ledelsen, tilrettelegging av gruppeprosesser, kunnskapsoverføring og coaching som …

 • øker innsikt i og forståelse for egen og andres atferd i forhold til prioriteringer, motivasjon, frykt, kjennetegn og begrensninger

 • etablerer et felles begrepsapparat for trening og utvikling av atferd for å oppnå bedre resultat

 • øker innsikt og ferdigheter innen de atferdstrekkene som skaper sterke og velfungerende team

 • håndterer konflikter og dyfunksjonelle relasjoner

 • hjelper enkeltindivid til økt mestringsfølelse og å overstige barrierer

Det største enkeltproblemet i kommunikasjon er den illusjonen at den har skjedd

Georg Berhard Shaw (1856-1950)

Anglo-irsk dramatiker med nobelpris i litteratur fra 1925

tjenesteområde

Virksomhetens «DNA» og viktige veivalg

De fleste virksomheter står overfor endrede rammevilkår og viktige veivalg de nærmeste årene. Det handler imidlertid ikke bare om å navigere seg gjennom et sett med utfordringer, men å omforme kompleksitet og usikkerhet til et tydelig bilde av en framtid og veien dit som gir mening, har troverdighet og appell for de som skal gå den veien. Samtidig vet vi at mye vil endre seg underveis, derfor handler det om å jobbe desto grundigere med de få viktige holdepunktene som danner grunnlaget og gir en felles referanse for improvisasjonen.

Vi i Effecto bidrar med med sparring og  tilretteleggelse av prosesser for ledelsen som

 • utfordrer felles oppfatninger av hvordan trender og nye teknologier påvirker egen bransje

 • klargjør virksomhetens eksistensberettigelse og misjon. Er det noe man brenner for og kan være best i verden i? Hva er det aller viktigste som driver økonomien?

 • tydeliggjør markedsrelasjonen, blant annet gjennom vår egen «speileggtest», og hvordan utfallet av denne har det å si for hvor og hvordan beslutninger fattes, bedriftskultur, hva man styrer etter, hva som er kjerneprosessene og hvilke type verktøy som er uunnværlige

 • skaper kreative prosesser med verdiinnovasjon som utfordrer spillereglene i egen bransje

 • identifiserer viktige veivalg og bidrar til effektiv problemløsing

 • sammenfatter og stresstester valg og viktige holdepunkter

 I følge forskning og et langt liv innen musikk, er improvisasjon for meg å være meget godt forberedt gjennom nøye og målrettet praktisk og teoretisk trening. En grundig forberedelse til å takle det uventede. Improvisasjon er skjerpende og bidrar til årvåkenhet. Sansene brukes optimalt, det rasjonelle og emosjonelle bringes i fruktbar interaksjon.

Bjørn Alterhaug

Musiker og tildligere professor ved Jazzlinje NTNU

tjenesteområde

Fellesskap og snakkekapital

«Kultur spiser strategi til frokost», uttalte en gang den kjente ledelsesguruen Peter Drucker. Det er og noe som gjør at vi uvilkårlig snakker mer om noen produkter og virksomheter enn andre, og at det gir dem en særstilling i markedet. Dette handler mer enn noe annet om evnen til å berøre.

Det er ingen tvil om at det ligger en enorm kraft i en kultur der alle har eierskap til og stolthet over den verdien de som fellesskap sammen tilfører, og som også vet hvilke knapper de skal trykke på for å få andre til å snakke om detI den motsatte enden av skalaen kan du legge så mange spenstige planer du vil, uten at det har noen nytte så lenge du ikke får med deg de som skal gjøre jobben.

En viktig årsak til at sterke kulturer er et så stort fortrinn i markedet, er at det er så få som virkelige er gode på det, rett og slett fordi det er vanskelig, krever tålmodighet og systematisk arbeid over tid.

Vi i Effecto bidrar med sparring og kunnskapsoverføring for ledelsen, tilrettelegging av prosesser rettet mot alt fra et 10-talls til flere hundre mennesker, samt involvering av av nøkkelpersoner og ulike interessenter, som…

 • identifiserer og tydeliggjør de triggerpunktene som følelser og en sterk kultur kan bygges rundt
 • trener de refleksene som styrer 95% av de små og store valgene hver og en i virksomheten tar hver eneste dag
 • skaper innsikt i de «motorene» du kan styre og som gjør at jungeltelegrafen jobber for deg, at folk elsker å snakke om ditt produkt og din virksomhet
 • får kontroll på et sett fenomenen som hindrer bygging av fellesskap og inkluderende kulturer
 • får i gang annerledesprosjekt som trigger dialog og skaper stolthet og felleskapsfølelse
 • bygger «ringer i vannet» og innsikt gjennom fanebærere og grupper av interessenter

No one can whistle a symphony. It takes a whole orchestra to play it.

Halford Luccock (1885 - 1960)

Amerikansk skribent og professor i homiletikk (en disiplin i praktisk teologi)

tjenesteområde

Endringskapasitet

Det er ikke lenger spørsmål om virksomheter må omstille seg, men hvor mye og hvor fort. Utfordringen i dag er at omgivelsene er både komplekse og i kontinuerlig endring. Erfaring viser også at de virksomhetene som lykkes best med endring ikke er de med toppstyrte og omfattende endringsprosjekt. Endring og omstilling lykkes best der det er en naturlig del av hverdagen, bygget rundt mestring og å utfordre barrierer, og hvor de har bygget organisasjon, prosesser og kultur som gir en naturlig endringskapasitet.

Vi i Effecto bidrar med sparring for ledelsen og tilrettelegging av prosesser blant ledere og medarbeiderne som…

 • gir et kritisk blikk på egne beslutningsprosesser og ledergruppestruktur

 • utfordrer tendenser til styringsbyråkrati og forankrer styring basert på nøkkeldriver(e),  «rike» kvalifiseringsmål forankret i framtidsbildet og med fart som våpen

 • utfordrer etablerte «sannheter» og gir nøkler til åpenhetskultur og kreative miljø
 • skaper myndiggjøring og kontinuerlig læring i organisasjonen

 • reduserer stress og frigir tid gjennom personlig effektivitet hos ledere og medarbeidere

 • bygger en kontroll på egen virksomhetsarkitektur som gir plass i førersetet både i interne omstillinger, strategiske samarbeid og sammenslåinger.

 

The world of the quark has everything to do with a jaguar circling in the night.

Murray Gell-Mann (1929-2019)

Amarikansk fysiker, med Nobelpris i fysikk fra 1969, Fra boken "The Quark and the Jaguar: Adventures in the Simple and the Complex"

Åpent BIG-treff 7. juni: Nye pengestrømmer på nye arenaer, med søkelys på e-sport

Nye pengestrømmer på nye arenaer, med søkelys på e-sportDet er i ferd med å oppstå enorme pengestrømmer på arenaer majoriteten av dagens ledere ikke har noe forhold til, og hvor de unge dominerer bildet. Hvordan ser de nye markedene og forbruksmønstrene ut? Vi setter...

Åpent BIG-treff 10. mai: Hvor relevant er spillerfaring for næringslivet?

Hvor relevant er spillerfaring for næringslivet?Forskning viser at det er en sammenheng mellom hvor mye dataspill ungdom spiller, og hvor gode de er til å løse ulike problemstillinger, samarbeide og tenke strategisk. Dette la bemannings- og rekrutteringsselskapet...

Stormen konserthus med blikket mot 2024… og forbi

Stormen har tatt mål av seg til å bli det kulturelle kraftsenteret som gjør Bodø til en enda bedre by å bo i. Vi har fått bli med ledergruppen på deres reise for å gjøre dette til virkelighet. Bodø er valgt til europeisk kulturby i 2024. Nå har det seg også slik at...

Rigging for å ta plaster ut i verden

Mode Sensors  er en trøndersk grunderbedrift som har utviklet et skytilkoblet sensorplaster for å måle veskebalansen og forebygge dehydrering hos ulike målgrupper. Med en klar og enkel ide, tydelig verdi i et stort marked og en teknologi som er krevende å utvikle, har...

Et annerledesprosjekt om fellesskap og motivasjon for Lerøy Midt

Våren 2020, midt i utbruddet av en pandemi, fikk vi et løsningsorientert Lerøy Midt med på å gjøre et prosjekt utenom det vanlige. Sjekk her for å få en smakebit på YouTube! Hva gjør du med planer for å arbeide med økt samhold, motivasjon og fellesskap når en pandemi...

Hva er framtidens taxi? – spurte Trøndertaxi

En tradisjonsrik næring utfordres fra flere kanter. Vi fikk bidra med en sentral rolle i et F&U prosjekt for å kartlegge mulige veier videre. Drosjenæringen er en utsatt og omdiskutert næring. I internasjonal sammenheng har selskap som Uber fått stor...

Verkstedgjengen sammen om nærhet til internkundene

Vinteren 2019/2020 fikk vi gleden av å jobbe med Lerøy Midt sin verkstedgjeng på Rensvikholmen ved Kristiansund. Årlig investerer Lerøy Midt mangfoldige millioner kroner i båter og annet utstyr, og verkstedgjengen er en viktig brikke i å sørge for at levetiden på...

Vi fikk løfte sammen med BDO advokater

Høsten 2019 samlet medarbeiderne hos BDO advokater i Trondheim seg for å se på hvordan de kunne løfte enda mer i flokk for å ta virksomhetene videre. Hvordan vokse videre når alle egentlig er fullbooket og har mer enn nok i hverdagen med å levere? Effecto var...

Etablering av nytt lederteam for Istad Nett

Kraftmarkedet i Norge ble deregulert i 1991, og siden da har energibransjen vært gjennom store endringer. Delvis har endringene vært drevet fram av lovpålegg og samfunnsmessige hensyn, og delvis gjennom en ny og mer forretningsmessig dynamikk. Denne virkeligheten har...

Alfred Berg med kapitalforvaltning mot framtiden

Kapitalforvaltning er et område som er under endring, ikke minst som følge av en digitalisering som både påvirker markedsutvikling, kundeatferd, relasjonsbygging, administrative prosesser og også kjerneprosessene i selve forvaltningen. En av våre mest tradisjonsrike...

Sammen om det meste

Uansett oppdrag, og uansett hvem som vises mest, jobber vi alltid sammen. Det er når vi klarer å kombinere det vi samlet står for at vi klarer å levere det beste til kundene: Vi er ulike, men det gjør at vi legger merke til ulike ting og får et bedre bilde av det vi skal løse. Vi er også ofte uenige, men når vi får brynet oss på hverandre ender vi nesten alltid opp med en bedre forståelse, og ikke minst; bedre forberedte forslag til løsninger. Bredden i vår samlede kompetanse og bakgrunn gjør også at vi har en rikholdig verktøykasse å ta av i leveransene og gjør oss i stand til å håndtere den kompleksiteten som ofte er nødvendig for å få resultat. 

Vi setter sammen løsninger for deg - gi oss en utfordring!

Hva skal vi prioritere? Hvor skal vi bruke eksterne? Hvilken type bistand kan vi ha mest nytte av? Hvor lang fram skal vi tenke?

Vi har jobbet med mange kunder av ulike størrelser og fasonger, og fra mange ulike bransjer. Tjenesteområdene og de ulike produktene vi har satt opp, er for å gi et bilde av hva vi jobber med, og for å gi ideer til mulige løsninger. Svaret kan like gjerne være en variant av disse, eller en kombinasjon av flere, på tvers av tjenesteområder. Vi liker også å jobbe på en slik måte at man tar et steg av gangen i stedet for å lage store avtaler med lang horisont. Da kan vi avstemme og korrigere kurs underveis, og vi må hele tiden sikre at vi gjør oss fortjent til å få være med videre.

Gi oss gjerne en utfordring og en liten mulighet til å bli kjent med dere, så kan vi skisse den løsningen vi tror gir mest mening for akkurat dine behov.

 

Kontakt

General Buddes gate 1
7014 TRONDHEIM

mail@effecto.no

+47 73518200
+47 90125522