Proxy er noe som opptrer istedenfor, stedfortredende, med fullmakt fra eller som representant for. Du finner begrepet brukt på flere felt, slik som teknologi, vitenskap og finans.

Innen teknologi brukes blant annet proxy som forkortelse for proxyserver, en sever som opererer som et mellomledd mellom en klient og en server (oftest på vegne av klienten), og som filtrerer, behandler, lagrer informasjon, vanligvis for bedre ytelse, hemmelighold eller sikkerhet.

Innen finans finner vi begrepet «proxy fight», som referer til en gruppe aksjonærer som samler seg for å samle nok stemmer fra andre aksjonærer (proxy votes) til å vinne en votering i selskapet. Dette opptrer som oftest i forbindelse med overtakelser av selskap, ikke minst ved fiendtlige oppkjøp. Det kan for eksempel dreie seg om å erstatte deler av styret/ledelsen for å få kontroll over selskapet.

Innen fagspråk og vitenskap brukes begrepet om en observerbar eller målbar størrelse som kan brukes til å gi informasjon om eller et mål på en annen størrelse (som man ikke har data for). Eksempel: ‘et eksempel på en proxy er tykkelsen på årringer i trestammer som mål på lufttemperaturen under treets vekst’.