En tradisjonsrik næring utfordres fra flere kanter. Vi fikk bidra med en sentral rolle i et F&U prosjekt for å kartlegge mulige veier videre.

Drosjenæringen er en utsatt og omdiskutert næring. I internasjonal sammenheng har selskap som Uber fått stor oppmerksomhet, både på godt og vondt. Man ser også andre nye forretningsmodeller vokse fram. Mobility as a sevice er blitt et begrep og privatbilismen utfordres med god grunn.

Synkende bruk, men sterk markedsposisjon

Her hjemme ser vi at bruken av drosje har gått gradvis ned år for år, og inntjeningen har til kundenes irritasjon vært holdt i live av prisøkninger. I neste omgang har man fått konkurranse som har drevet kvaliteten ned.

Trøndertaxi har hatt en sterk posisjon i sine kjerneområder, men ser også at noe må skje for å bryte ut av en utvikling som ikke er holdbar over tid.

Bruk av referansegrupper for å finne svar og spre budskapet

Effecto ble engasjert for å drive et f&u-prosjekt hvor man så på ulike alternative tilnærminger til veien videre. I forbindelse med dette organiserte vi blant annet referansegrupper for å få i gang en dialog med ulike målgrupper i markedet. Det er store ulikheter på hva studenter, bedriftsledere, eldresenter, barnefamilier mm. forventer av et transporttilbud.

Fokus på de nye mulighetene som åpner seg

For Effecto har det vært viktig å bidra med å løfte blikket fra dagens «blodbad» og se på mulighetene: Boligkomplekser bygges uten parkeringsplasser, parkeringsmuligheter og tilgjengelighet for privatbiler begrenses generelt, drosjenæringen har mulighet til en datafangst om atferdsmønster som overgår de fleste andre etc.

Det kom en pandemi og flyttet fokus over på ren overlevelse, men normaliteten vender tilbake og Trøndertaxi har alle muligheter til å vise at de har tenkt å forbli en viktig aktør for trøndere.